Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO READYFORDIET.PL
 

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://readyfordiet.pl (dalej jako: „Readyfordiet”, „Serwis Internetowy”). Celem Readyfordiet jest przede wszystkim umożliwienie Państwu zamówienia cateringu dietetycznego, otrzymywania każdego dnia wybranych przez nas produktów dietetycznych według wybranej przez Państwa diety, które są dostarczane bezpośrednio do Państwa miejsca pracy lub domu (dalej jako: „Produkt Readyfordiet”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na Produkty Readyfordiet, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Państwem, w tym złożenie pierwszego zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb, co nie nakłada na Państwa w tym zakresie żadnych stałych ani okresowych zobowiązań, chyba że wspólnie postanowiliśmy inaczej.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Readyfordiet, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych mailowych lub pisemnych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień.

Zespół Readyfordiet

1) O NAS

 1. Właścicielem Readyfordiet jest Michał Rowiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ready for Diet Catering Dietetyczny Michał Rowiecki wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: oul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8822131181, REGON 381656544,, adres poczty elektronicznej: kontakt@readyfordiet.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Sprzedawca”).

2) O SERWISIE READYFORDIET

 1. Readyfordiet powstał aby umożliwić Państwu między innymi sprawne składanie i obsługę zamówień na Produkty Readyfordiet oraz zawieranie umów sprzedaży. Za pomocą Serwisu Internetowego mogą Państwo utworzyć także konto klienta, które umożliwia wgląd w już złożone zamówienia oraz zapisać się na newsletter.

3) O PRODUKTYCH READYFORDIET

 1. Produkt Readyfordiet zawiera codziennie 1, 3 lub 5 (w zależności od opcji) pożywnych i smacznych wybranych przez Sprzedawcę posiłków, które są dostarczane bezpośrednio do wskazanego przez Państwa miejsca.
 2. Nieustannie szukamy najlepszych surowców i testujemy je pod względem smaku. Do naszych Produktów Readyfordiet pakujemy tylko te, do których jesteśmy przekonani w 100%. W proces selekcji wkładamy całe nasze serce i doświadczenie. Pracujemy tylko z zaufanymi gospodarstwami z okolic Żmigrodu, którzy dokładają wszelkich starań, aby produkowane przez nich surowce były najwyższej jakości.
 3. Produkty Readyfordiet dostarczamy wyłącznie na terenie miast: Wrocław, Kąty Wrocławskie, Świdnica i Dzierżoniów. Płacą Państwo tylko za posiłki. Dostawa każdego Produkty Readyfordiet jest darmowa.

4) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między nami ma przebieg według następującego schematu:

2. Po złożeniu zamówienia niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmujemy zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez nas do Państwa stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Państwa powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie do Państwa wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 ust. 2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

5) PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sprzedaży są w szczególności Produkty Readyfordiet.

2. Produkty Readyfordiet są dostarczana cyklicznie (wielokrotnie) – w zależności od złożonego przez Państwa zamówienia i zawartej umowy sprzedaży. Dostawa Produktów zawsze rozpoczyna się w ustalony uprzednio z Readyfordiet dzień, od poniedziałku do piątku i trwa przez określoną przez Kupującego liczbę dni.

3. Umowa o cykliczną (wielokrotną) dostawę Produktów Readyfordiet może być zawarta – w zależności od Państwa wyboru - na czas określony albo na czas nieokreślony. W przypadku zawarcia umowy na czas określony umowa ulega zakończeniu wraz z upływem okresu, który obejmowała. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony Produkty Readyfordiet dostarczane są do Państwa tak długo, aż Państwo nie zrezygnują z ich dostawy. Rezygnacja z dostawy Produktów Readyfordiet może nastąpić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy danym zamówieniu korzystając z opcji dostępnych w ramach konta klienta albo poprzez przesłanie stosowanej wiadomości na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@readyfordiet.pl lub pisemnie na adres: ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów. Rezygnacja powinna być dokonana najpóźniej na 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed początkiem biegu terminu najbliższej dostawy – w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, rezygnacja ma zastosowanie dopiero od następnej dostawy. Mogą Państwo zrezygnować także z dostawy Produktów Readyfordiet w przypadku umowy na czas określony, ale jedynie za okres, za który nie została jeszcze dokonana płatność. Rezygnacja następuje w ten sam sposób, jak w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony.

4. Cena Produkty Readyfordiet uwidoczniona na stronie Readyfordiet podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produkty Readyfordiet będącego przedmiotem zamówienia, a także o ewentualnych kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani na stronach Readyfordiet w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Państwa woli związania się umową sprzedaży.

5. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w trakcie składania zamówienia lub w trakcie uzgodnień). W pozostałym zakresie zastosowanie ma niniejszy regulamin.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Readyfordiet oraz (2) przesłanie Państwu wiadomości e-mail, o których mowa w pkt. 4 regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Readyfordiet w przypadku złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Serwisie Internetowym.

6) KONTAKT Z NAMI

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@readyfordiet.pl), tradycyjna ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów) oraz telefon (507 450 344), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży.

2. W przypadku kupujących nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie zamówienia oraz umowy sprzedaży z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego zamówienia lub umowy sprzedaży.

7) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Udostępniamy następujące sposoby płatności:

a. Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.przelewy24.pl

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: grupa DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 7811733852, REGON  634509164, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306513, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1. 697.000,00 złotych oraz PayPro SA siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON  301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.500.000 złotych.

2. Termin płatności:

a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8) SPOSÓB I KOSZT DOSTAWY

1. Produkty Readyfordiet dostarczane są do Państwa za pomocą transportu własnego Sprzedawcy.

2. Dostawa Produktów Readyfordiet do Państwa jest nieodpłatna.

3. Dostawa Produktów Readyfordiet dostępna jest jedynie na terenie miast: Wrocław, Kąty Wrocławskie, Świdnica i Dzierżoniów.

9) REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedane Produkt Readyfordiet lub inny produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Jesteśmy obowiązani dostarczyć Państwu Produkt Readyfordiet bez wad.

3. Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@readyfordiet.pl lub pisemnie na adres: ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów.

4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie produktu przez Państwa byłoby nadmiernie utrudnione, obowiązani są Państwo udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz (5) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem 10 pkt. 1 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres:ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@readyfordiet.pl.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie kupujących nie będących konsumentami.

2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów sprzedaży oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.

3. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo żądania od Państwa odsetek za czas opóźnienia.

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową sprzedaży, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 

5. Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania produktów do Państwa za pośrednictwem przewoźnika obowiązani są Państwo zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, obowiązani są Państwo dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9. Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

13) USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Readyfordiet dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto klienta, formularz zamówienia, kalkulator diety oraz newsletter. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
  1. konto klienta to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Państwa oraz informacje o złożonych przez Państwa zamówieniach w Readyfordiet.
  2. formularz zamówienia to interaktywny formularz dostępny w Readyfordiet umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. kalkulator diety to usługa elektroniczna pozwalająca na sprawdzenie jaka dieta jest najbardziej odpowiednia dla danego użytkownika.
  4. Newsletter to usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym
 2. Usługodawca obowiązany jest świadczyć usługi elektroniczne bez wad.
 3. Korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóćh kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : kontakt@readyfordiet.pl lub pisemnie na adres: ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów.
 5. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się po przejściu do zakładki „Dieta odpowiednia dla Ciebie” z momentem wyboru rodzaju dostaw Produktów Readyfordiet. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Readyfordiet po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Potwierdź zakup”. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących umowy sprzedaży: imię, nazwisko, numer telefonu, adres (ulica, numer domu/mieszkania/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), rodzaj dostaw Produktów Readyfordiet, okres dostaw w przypadku wyboru dostaw wielokrotnych, ilość Produktów Readyfordiet, sposób oraz rodzaj płatności.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę
 7. Korzystanie z kalkulatora diety możliwe jest po wybraniu odpowiednich parametrów wskazujących na cel stosowania diety, płeć, wzrost, wagę i aktywność oraz kliknięciu na stronie Readyfordiet po wypełnieniu parametrów pola „Oblicz”.
 8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę
 9. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter
 10. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@readyfordiet.pl lub pisemnie na adres: ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej.
 12. Obowiązani są Państwo do korzystania z Readyfordiet w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Readyfordiet (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 9 regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@readyfordiet.pl lub pisemnie na adres: ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów.
 14. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 15. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Readyfordiet zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych w regulaminie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Readyfordiet

15) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Ready for Diet Catering Dietetyczny Michał Rowiecki
ul. Cisowa 19, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8822131181, REGON 381656544,
kontakt@readyfordiet.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.